เกี่ยวกับห้องสมุด

“ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงินและการลงทุน ให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และบุคลากรในตลาดทุน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงรูปลักษณ์ของห้องสมุดให้มีลักษณะเป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” (Living Library) พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น "ห้องสมุดมารวย" เพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านที่ 5 โดยเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนนวัตกรรมการลงทุนประเภทต่างๆ สำหรับผู้ลงทุน ผู้สนใจลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และบุคลากรในตลาดทุน ตลอดจนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยให้บริการทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยหนังสือ ตำราวิชาการ วารสาร นิตยสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต

เอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตคือ การจัดกิจกรรมให้ความรู้เป็นประจำทุกเดือน ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน การบริหารธุรกิจ การพัมนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้แสวงหาความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงิน ตลอดจนการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

Top