บริการและระเบียบห้องสมุด

การสมัครสมาชิก

บัตรเงิน (Silver Card)
 • สำหรับยืมหนังสือภาษาไทย และใช้บริการ Maruey eLibrary
 • ค่าสมาชิก 100 บาทต่อ 1 ปี
 • ค่าประกันความเสียหาย 300 บาท
 • เอกสารประกอบการสมัคร : บัตรประจำตัวประชาชน
บัตรทอง (Gold Card)
 • สำหรับยืมหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใช้บริการ Maruey eLibrary
 • ค่าสมาชิก 100 บาทต่อ 1 ปี
 • ค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท หรือ 500 บาท สำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ
 • เอกสารประกอบการสมัคร : บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวพนักงานหรือบัตรข้าราชการ (สำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ)

การสมัครสมาชิก eLibrary

สมัครด้วยตนเองที่ห้องสมุด
 • นำบัตรประชาชน ติดต่อบรรณารักษ์ที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ชำระค่าสมาชิก 100 บาทต่อปี
 • รับ Username และ Password สำหรับเข้าใช้บริการ eLibrary
สมัครทางอีเมล์
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
 • ชำระค่าสมาชิก 100 บาทต่อปี โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
 • ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
  ชื่อบัญชี : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี : 049-2-229-333
 • ส่งเอกสารการชำระเงินทางอีเมล์ MKRC@set.or.th
 • หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว บรรณารักษ์จัดส่ง Username และ Password สำหรับเข้าใช้บริการ eLibrary ภายใน 1 วันทำการ

การยืม-คืนทรัพยากร

การยืม
 • ยืมทรัพยากรได้ที่ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • สามารถยืมทรัพยากรได้ครั้งละไม่เกิน 5 รายการ
 • สำหรับทรัพยากรประเภทหนังสือและโสตทัศนวัสดุสามารถยืมได้เป็นระยะเวลา 7 วัน ต่ออายุการยืมได้ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 7 วัน ในกรณีที่ทรัพยากรยังไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีสมาชิกท่านอื่นจองต่อสำหรับ ทรัพยากรประเภทนิตยสารและวารสารฉบับย้อนหลัง สามารถยืมได้เป็นระยะเวลา 3 วัน และไม่สามารถต่ออายุการยืมได้
การคืน
 • คืนทรัพยากรได้ที่ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • หากส่งคืนทรัพยากรล่าช้าหรือเกินกำหนดยืม มีค่าปรับรายการละ 10 บาทต่อวัน
การต่ออายุการยืมทรัพยากร
 • ผ่านทาง www.maruey.com
 • ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ที่หมายเลข 0 2009 9777 (เวลา 05.00-00.00 น.)
 • ผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ณ ห้องสมุดมารวย
 • ติดต่อบรรณารักษ์ด้วยตนเองที่ห้องสมุดมารวย
ค่าปรับ
 • คืนทรัพยากรเกินวันที่กำหนด 10 บาทต่อวันต่อรายการ
 • ทรัพยากรที่ยืมไปชำรุดหรือสูญหาย กรณีไม่สามารถหาทรัพยากรใหม่มาชดใช้ได้ ปรับ 3 เท่าของราคาหนังสือปัจจุบัน
 • ทรัพยากรที่ยืมไปชำรุดหรือสูญหาย กรณีสามารถหาทรัพยากรใหม่มาชดใช้ได้ปรับ 100 บาท
การจอง
เมื่อสืบค้นทรัพยากรแล้วพบว่ามีสมาชิกท่านอื่นยืมออกไปสามารถจองทรัพยากรนั้นได้ 2 วิธี คือ
 • จองด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.maruey.com โดยระบุหมายเลขบาร์โค้ดตามที่ปรากฏด้านหลังบัตรสมาชิก
 • นำบัตรสมาชิกติดต่อบรรณารักษ์เพื่อทำการจองหนังสือที่ต้องการ
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่ 0 2009 9777www.maruey.com และโปรดมาติดต่อรับทรัพยากร ที่จองไว้ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากกำหนดวันที่จะได้รับทรัพยากร

Top

การใช้บริการ Internet

 • แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรสมาชิกที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อลงทะเบียน
 • รับรหัสผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์จากบรรณารักษ์

หมายเหตุ

 1. ไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. สำหรับสมาชิก จำนวน 2 ชั่วโมงต่อวัน และบุคคลทั่วไป 1 ชั่วโมงต่อวัน

Top

การใช้บริการ Maruey eLibrary

ผู้ใช้เว็บไซด์ที่ใช้บริการ Maruey eLibrary ในเว็บไซต์นี้ ("ผู้ใช้บริการ") รับทราบและยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ Maruey eLibrary ตามที่กำหนดดังนี้

 1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิเข้าใช้บริการ Maruey eLibrary ในเว็บไซต์นี้ได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอน และข้อตกลงที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถดาว์นโหลดข้อมูล เนื้อหาในระบบ Maruey eLibrary ในจำนวนรายการและระยะเวลาที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
 2. การเข้าใช้บริการ Maruey eLibrary เป็นสิทธิเฉพาะบุคคลและจำกัดเฉพาะตัวผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษา รหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าสู่ระบบเพื่อกระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง หรือระบบโดยรวม และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 3. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ในระบบ Maruey eLibrary (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ภาพถ่าย ตัวอย่าง รูปภาพ คำบรรยาย วิดีโอคลิปและบทความข่าว) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือสิทธิความ เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์
 4. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อนุญาตให้ส่งต่อหรือเผยแพร่หรือทำเนื้อหาออนไลน์แก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ
 5. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะยกเลิกหรือระงับ account ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน นอกจากนี้ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้ระบบ Maruey eLibrary ไม่ว่าเวลาใดๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

Top