การจัดการเชิงกลยุทธ์

Author : ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี
Rating :
การจัดการเชิงกลยุทธ์...

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิดและความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์ และกลยุทธ์องค์กรร่วมสมัย โดยเนื้อหามีความทันสมัย อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้

Published Date : Dec 13, 2021
Publisher : กฤษติญา มูลศรี
Page : 182 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.