การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย

Author : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
Rating :
การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย...

กล่าวถึงกรณีศึกษาการควบรวมกิจการที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาพรวมการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ วิธีการและรูปแบบของการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อนำมาปรับใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานะของธุรกิจของตน โดยยึดหลักจริยธรรม เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ให้ได้รับการอมรับจากสังคมทั่วไป......

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 466 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.