๒๖ ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี. อี. โอ (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : นวพร เรืองสกุล
Rating :
๒๖ ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี. อี. โอ (พิมพ์ครั้ง...

หนังสือได้กล่าวถึง พระพุทธศาสนา ฐานะเสมือนแห่งหนึ่งที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารท่านแรก คำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4 เป็นภาพรวมที่ประกอบด้วยโลกทัศน์ เป้านิพพาน และวิธีการปฏิบัติ ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 เป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสุดท้ายของทุกชีวิตที่ต้องการพ้นไปจาก ทุกข์ในวัฏสงสาร ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการสร้างวิสัยทัศน์ พันกิจ และวิธีดำเนินกิจการของบริษัทพร้องตัวอย่างจากวงการธุรกิจในสมัยปัจจุบัน............

Published Date : Jul 04, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 191 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.