๒๖ ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี. อี. โอ (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : นวพร เรืองสกุล
Rating :
๒๖ ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี. อี. โอ (พิมพ์ครั้ง...

หนังสือได้กล่าวถึง พระพุทธศาสนา ฐานะเสมือนแห่งหนึ่งที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารท่านแรก คำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4 เป็นภาพรวมที่ประกอบด้วยโลกทัศน์ เป้านิพพาน และวิธีการปฏิบัติ ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 เป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสุดท้ายของทุกชีวิตที่ต้องการพ้นไปจาก ทุกข์ในวัฏสงสาร ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการสร้างวิสัยทัศน์ พันกิจ และวิธีดำเนินกิจการของบริษัทพร้องตัวอย่างจากวงการธุรกิจในสมัยปัจจุบัน............

Published Date : Jul 04, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 191 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book