บริหารคนโดยองค์รวม The Holistic People Management

Author : ดร. มิชิตา จำปาเทศ รอดพิสุทธิ
Rating :
บริหารคนโดยองค์รวม The Holistic People Management...

รวมบทความจากคอลัมน์การบริหารงานและจัดการองค์กร จาก นสพ.ประชาชาติธุรกิจ หลากมุมคิด ฝึกจิตการบริหาร เพื่อพัฒนาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "มนุษย์ในองค์กร" "คน" เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าขององค์กร และตัวตนของคนมีความเชื่อมโยงอันหลากหลายต่อสรรพสิ่ง บริหารคนโดนองค์รวม ก็คือความใส่ใจต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนั้น ทั้งจิตวิญญาณอันดีงาม ความมีวินัย และสุขภาพอันเข้มแข็ง การให้ความสำคัญกับองค์รวมย่อมต้องอาศัยความเชื่อมั่นในศักยภาพที่คนทุกคนมีอยู่ นั่นคือความสามารถที่จะพัฒนาสร้างสรรค์เพื่อการสร้างองค์กรที่มีความสุขและเปี่ยมประสิทธิภาพ ข้อเขียนและแนวคิดล้ำค่าของ ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดวิสุทธิ จะชวนคุณให้เพลิดเพลินกับมุมมองกว้างขวางหลากหลายเพื่อการสร้างสรรค์องค์กรให้เข้มแข็งด้วยความสามารถของมนุษย์

Published Date : Jul 22, 2020
Publisher : -
Page : 284 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 3 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.