สร้างยอดขายเพื่อนำชัย

Author : สมชาติ กิจยรรยง
Rating :
สร้างยอดขายเพื่อนำชัย...

หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้ผู้บริหารและผู้บริหารงานขายทุกระดับ ไม่ว่าจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามได้เห็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การขาย เสริมสร้างศักยภาพในการสรรหา พัฒนา ดูแลรักษาและรู้จักใช้ประโยชน์จากนักขายในทีมของตนและองค์กรพร้อมไปกับการรู้จักสร้างกำลังคนเพื่อได้สร้างผลงานหรือผลผลิต เพื่อสร้างกำลังให้กับองค์กรที่บริหารงานอยู่ ด้วยการใช้ศิลปะการให้คำปรึกษาหารือทีมขายและการบริหารทีมขาย อีกทั้งยังจะสามารถสรรค์สร้างวิธีที่ประเมินนักขายในทีม เสมือนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพฝีมือของนักขายในทีมของเราให้ก้าวหน้าและก้าวไกลในอาชีพและธุรกิจต่อไปในวันข้างหน้า

Published Date : Jul 23, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 136 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.