การบริหารธุรกิจ:BUSINESS ADMINISTRATION

Author : ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
Rating :
การบริหารธุรกิจ:BUSINESS ADMINISTRATION...

หนังสือ 'การบริหารธุรกิจ (Business Administration)' เล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นสำหรับหลักการจัดการธุรกิจ (Principle of Business) ซึ่งใช้สอนนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ตลอดจนทักษะในการบริหารธุรกิจ แก่นิสิตที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านกฎหมายหรือสาขาอื่นที่มิใช่บริหารธุรกิจ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสำหรับการประยุกต์ความรู้ และข้อมูลที่ได้รับในการบูรณาการหลักธุรกิจและหลักกฎหมายในการศึกษา การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และ/หรือเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันที่กระบวนการโลกาภิวัฒน์ (Globalization) และพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Information Technology) หรือ IT ได้หลอมรวมระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ธุรกิจและกฎหมายต้องพลวัตตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน จึงจะสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทั้งองค์การ ผู้เกี่ยวข้อง และระบบสังคม นอกจากนี้ยังครอบคลุมเนื้อหาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management) อีกด้วย

Published Date : Jul 23, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 224 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 3 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.