การตลาดธุรกิจบริการ:Service Marketing

Author : วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์
Rating :
การตลาดธุรกิจบริการ:Service Marketing...

ธุรกิจบริการต่างกับธุรกิจที่ขายสินค้า ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลกับสินค้า อาจไม่สามารถนำมาใช้ได้กับธุรกิจบริการ ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจบริการอย่างละเอียดตั้งแต่หลักการพื้นฐานไปจนถึงแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ โดยเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ภาค ภาคที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการ ภาคที่ 2 พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ ภาคที่ 3 กลยุทธ์การตลาดบริการ ภาคที่ 4 ส่วนผสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ และภาคที่ 5 การปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในการบริการใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และมีตัวอย่างประกอบในเกือบทุกประเด็น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ

Published Date : Jul 23, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 316 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.