การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน

Author : ศ.ดร. ฐาปนา บุญหล้า, นงลักษณ์ นิมิตรภูวดล
Rating :
การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน...

"การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน" เล่มนี้ มุ่งเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกระบวนการออกแบบ การวางแผน การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริการลูกค้า การเงิน ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศฉบับใหม่ (Incoterms 2010) นำเสนอพร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และกรณีศึกษา ที่ไม่เพียงเหมาะสมกับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก พนักงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

Published Date : Jul 30, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 395 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.