เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร

Author : กองบรรณาธิการ ธรรมนิติ
Rating :
เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร...

การประกอบธุรกิจที่มุ่งค้าหากำไรไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร การเสียภาษีอากรของผู้ประกอบการโดยการยื่นแบบประเมินตนเองในแต่ละเดือนแต่ละปีตามที่กฎหมายได้กำหนดเวลาไว้เจ้าพนักงานมีหน้าที่ตรวจสอบการเสียภาษีอากรของผู้ประกอบการว่า ได้เสียภาษีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าเสียไม่ครบถ้วนหรือไม่เสียภาษี เจ้าพนักงานประเมิน มีอำนาจประเมิน ทำให้ผู้ประกอบการเสียทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

Published Date : Nov 10, 2020
Publisher : ธรรมนิติเพลส
Page : 603 Pages
Number of Copy 4 copies
Number of Available Only 4 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.