มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (มกราคม 2549) (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.
Rating :
มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้...

กล่าวถึงข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐานการบัญชี การตัความมาตรานการบัญชี และแนวปฏิบัติบัญชีทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้ถึงเดือนมกราคม 2549 นำเสนอตัวอย่างการแสดงราบการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบตามมาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยกับมาตราฐานการบัญชีระหว่างประเทศ Internation Financial Reporating Standards (IFRS) หรือเดิมคือ International Accounting Standards (IAS).........

Published Date : Jul 19, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 373 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.