คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน = Corporate sustainability guide for listed companies

Author : นรีรัตน์ สันธยาติ
Rating :
คู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริษัทจด...

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนีึีึ่งของเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

Published Date : Jul 01, 2020
Publisher : -
Page : 172 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.