จุดเปลี่ยนธุรกิจโอกาสโตอย่างยั่งยืน

Author : นภาพร ไชยขันแก้ว และ สุภัทธา สุขชู
Rating :
จุดเปลี่ยนธุรกิจโอกาสโตอย่างยั่งยืน...

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในการบริหารจัดการและการระดมทุน โดยถ่ายทอดผ่านบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทั้ง 9 บริษัท ทีี่ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจได้อย่างโดดเด่น...............

Published Date : Jul 19, 2018
Publisher : บุญศิริการพิมพ์
Page : 144 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.