ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์ Investor Relations

Author : จิราภรณ์ รุ่งศรีทอง และคณะ
Rating :
ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์ Investor Relations...

ก้าวแรกสู่งานนักลงทุนสัมพันธ์ เล่มนี้เป็นคู่มือช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์มีความเข้าใจมากขึ้นและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับองค์กรได้.........

Published Date : Jul 19, 2018
Publisher : บุญศิริการพิมพ์
Page : 150 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book