รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องหุ้น (พิมพ์ครั้งที่ 5)

Author : จิรัตน์ สังข์แก้ว
Rating :
รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องหุ้น (พิมพ์ครั้งที่ 5)...

ก้าวแรกของการเริ่มต้นลงทุน สาระความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นตั้งแต่พื้นฐาน การเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นกับการลงทุนในทางเลือกอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้น ขั้นตอนการซื้อขายหุ้น หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าหุ้น การวางแผนการลงทุน ตลอดจนแหล่งข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนจะเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ.........

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 298 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.