หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่

Author : อาณัติ ลีมัคเดช
Rating :
หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์...

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ไว้อย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่ความรู้ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับที่ซับซ้อนขึ้น เช่น วิธีการกำหนดราคาของตราสารแต่ละประเภท การสร้างกลยุทธ์เพื่อบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ความพิเศษของตำราเล่มนี้ นอกจากจะอธิบายเนื้อหาในเชิงทฤษฎีแล้ว ยังนำเสนอกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละบท เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงประโยชน์ที่แท้จริง มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง โดยการนำนวัตกรรมทางการเงินและความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจและการลงทุน โดยใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ ความพิเศษอีกประการของตำราเล่มนี้คือ การที่ผู้เขียนได้สอดแทรกมุมมอง การเรียนรู้ที่น่าสนใจไว้ในกรณีศึกษาที่อธิบายถึงความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการนำตราสารอนุพันธ์ไปใช้โดยขาดจริยธรรมหรือขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงที่ทำให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลขึ้น

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 514 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.