Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในอนุพันธ์

Author : กฤติยา สุทธิชื่น และอลิศรา ฮัววานิช
Rating :
Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุน...

การลงทุนในอนุพันธ์ที่สามารถบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น สามารถทำกำไรได้ในทุกสภาวะ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง และการลงทุนในอนุพันธ์มีโอกาสได้กำไรสูงและในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้เราขาดทุนสูง อีกทั้งหนังสือเล่มนี้สามารถเป็นแนวทางสำหรับผู้ลงทุนในการลงทุนในอนุพันธ์และอธิบายประเภทของอนุพันธ์ รวมถึงการการเช็คความพร้อมของผู้ลงทุนในก่อนจะเริ่มลงทุนในอนุพันธ์

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 80 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.