9 วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน

Author : ดร.สันติ กีระนันทน์
Rating :
9 วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน...

หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 96 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.