9 วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน

Author : ดร.สันติ กีระนันทน์
Rating :
9 วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน...

หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 96 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book