การบริหารการเงินส่วนบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Author : รัชนีกร วงศ์จันทร์
Rating :
การบริหารการเงินส่วนบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 2)...

หนังสือ “การบริหารการเงินส่วนบุคคล” เล่มนี้เปรียบเสมือน “คัมภีร์ชีวิต” ที่ได้ให้หลักการ แนวทางปฏิบัติทางการเงิน รวมทั้งการปลูกฝังทักษะสำคัญทางการเงิน คือ การรู้จัก หาเงิน (How to Earn) การรู้จักออมเงิน (How to Save) การรู้จักใช้เงิน (How to Spend) และการรู้จักทำให้เงินงอกเงย (How to Invest) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายชีวิตได้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลการจัดการกับเงิน การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล การจัดการลงทุน และการวางแผนชีวิตเพื่อวัยเกษียณ

Published Date : Jul 03, 2018
Publisher : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 628 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book