เงินทองของมีค่า ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

Author : อนิศา เซ็นนันท์
Rating :
เงินทองของมีค่า ระดับชั้นมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ...

หนังสือชุดนี้มีเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนำเสนอที่นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยนำเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านการเงินและการลงทุนมาทำให้เป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าใจและเป็นเรื่องใกล้ตัว มุ่งสอนให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของการ “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้” อย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งสอดแทรกการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม นิทาน และเรื่องสั้น ทำให้เด็กและเยาวชนเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และมีโอกาสเรียนรู้การจัดการชีวิตประจำวันของแต่ละคน สามารถนำไปปฏิบัติและเรียนรู้ได้ เป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญด้านทักษะการดำเนินชีวิต สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการหา การเก็บ และการใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการออมและการลงทุนให้แก่เด็กและเยาวชนในที่สุด

Published Date : Aug 03, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 323 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book