สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Author : ภราดร เตียรณปราโมทย์ และพบชัย ภัทราวิชญ์
Rating :
สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริม...

เครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยคัดเลือกหุ้นคุณภาพคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงตัวเลขสถิติที่มีผลต่อการลงทุน เช่น ดัชนีเศรษฐกิจ ดัชนีหลักทรัพย์ และการเคลื่อนไหวของกระแสเงินลงทุน การวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ เท่านั้น ต้องสามารถเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยคาดการณ์สภาวะของตลาดและช่วยในการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
หนังสือ “สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” เขียนโดย 2 นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ คุณภราดร เตียรณปราโมทย์ และคุณพบชัย ภัทราวิชญ์ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์การทำงานในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยตรง จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ในตลาดหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยนำเสนอวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณครอบคลุมทุกมิติ เรียงลำดับเนื้อหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกว้างและวางกรอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแต่ละประเด็น ตั้งแต่ปัจจัยกำหนดตลาดหุ้น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม Fund Flow และพฤติกรรมการลงทุน ตลอดจนกำหนดช่วงเวลา และโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ช่วยให้ง่ายต่อการลำดับการวิเคราะห์ รวมถึงสอดแทรกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น

Published Date : Feb 12, 2019
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 128 Pages
Number of Copy 20 copies
Number of Available Only 20 copies left

Related Book