สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Author : ภราดร เตียรณปราโมทย์ และพบชัย ภัทราวิชญ์
Rating :
สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริม...

เครื่องมือสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยคัดเลือกหุ้นคุณภาพคือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงตัวเลขสถิติที่มีผลต่อการลงทุน เช่น ดัชนีเศรษฐกิจ ดัชนีหลักทรัพย์ และการเคลื่อนไหวของกระแสเงินลงทุน การวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมสถิติและข้อมูลต่างๆ เท่านั้น ต้องสามารถเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยคาดการณ์สภาวะของตลาดและช่วยในการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
หนังสือ “สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” เขียนโดย 2 นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ คือ คุณภราดร เตียรณปราโมทย์ และคุณพบชัย ภัทราวิชญ์ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์การทำงานในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยตรง จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ในตลาดหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยนำเสนอวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณครอบคลุมทุกมิติ เรียงลำดับเนื้อหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกว้างและวางกรอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแต่ละประเด็น ตั้งแต่ปัจจัยกำหนดตลาดหุ้น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม Fund Flow และพฤติกรรมการลงทุน ตลอดจนกำหนดช่วงเวลา และโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ช่วยให้ง่ายต่อการลำดับการวิเคราะห์ รวมถึงสอดแทรกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น

Published Date : Feb 12, 2019
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 128 Pages
Number of Copy 20 copies
Number of Available Only 19 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.