ทศวรรษแห่งวิกฤติ

Author : หมอไพร
Rating :
ทศวรรษแห่งวิกฤติ...

นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจกับวิกฤติที่ผ่านมา และมองเห็นภาพทิศทางเศรษฐกิจโลกแห่งอนาคต ทั้งด้าน "ความเสี่ยง" และ "โอกาสลงทุน" ในอนาคต ถ่ายทอดโดย "ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์" เจ้าของผลงาน "รากเหง้าแห่งปีศาจ" คัดสรรจากคอลัมน์ "Global Vision" นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ผ่านมุมมองทั้งด้านวิชาการ ที่จับประเด็น ต่อยอด และสร้างมุมมองใหม่ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ความไม่สมดุลทางการเงินโลก และการใช้นโยบายเป้าหมายเงินเฟ้อ ประเด็นด้านการกำหนดและกำกับนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเงิน การคลัง และการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่เป็นต้นตอของวิกฤติ รวมถึงประเด็นด้านธุรกิจ เช่นการหาตลาดใหม่ การคิดค้น "นวัตกรรมประหยัด" และรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ Asian Model

สำหรับวิกฤติการเมืองไทยนั้น หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ว่าทางแก้ไขความขัดแย้งในระยะยาวจะต้องมุ่งแก้ปัญหาที่รากเหง้าอย่างแท้จริง อันได้แก่ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น ซึ่งหากภาครัฐจริงใจในการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว จะต้องนำ "รัฐสวัสดิการ" ในรูปแบบของกลุ่มประเทศนอร์ดิกมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง และหากจะให้สัมฤทธิผลอย่างยั่งยืนและไม่เผชิญกับวิกฤติการคลังดังเช่นกรีซแล้ว รัฐบาลจะต้อง "เปลี่ยนแปลงประเทศไทย" โดยปฏิรูปภาคการเงิน การคลัง และโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกัน

เนื้อหาในเล่มจะช่วยจุดประกายมุมมองใหม่ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การกำหนดนโยบาย รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจให้กับผู้อ่าน และเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ผู้กำกับและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนนักธุรกิจและนักลงทุนที่ต้องการหามุมมองใหม่ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

Published Date : Oct 17, 2019
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Category : Economics
Page : 265 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.