America First รบเถิดอรชุน

Author : ภาณุ ตรัยเวช
Rating :
America First รบเถิดอรชุน...

America First เป็นคำขวัญที่อยู่คู่สหรัฐอเมริกามาหลายต่อหลายสมัย นับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ บรรพบุรุษชาวอเมริกันสั่งสอนลูกหลานให้มุ่งมั่นรักษาประเทศเพื่อเป็น "อาศรมบนยอดภู" โดดเดี่ยวตัวเองออกจากความขัดแย้งของประเทศอื่น โดยเฉพาะในยุโรป ทว่าแนวคิดนี้กลับนำมาซึ่งความแตกร้าวในสังคมอเมริกันเอง America First คือการปะทะกันของแนวคิดที่เล่าผ่านชีวิตของชาวอเมริกันสองคนที่วางจุดยืนของตนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หนึ่งคือยอดนักบินผู้พิชิตการบินข้ามมหาสมุทรเป็นคนแรก ผู้สนับสนุนให้อเมริกายึดถือคำสอนของบรรพบุรุษ ให้ความสำคัญกับการรักษาประเทศของตนให้อยู่รอดปลอดภัยก่อน หรือ America First ส่วนอีกหนึ่งคือยอดนักเขียนบทละครเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์หลายต่อหลายครั้งที่เชื่อมั่นในความเชื่อมโยงกันของมนุษยชาติ อเมริกาควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือชาติอื่น (ยุโรป) เท่าที่จะสามารถ แม้ว่านั่นจะแลกมาด้วยการส่งลูกหลานเข้าสู่สงครามก็ตาม ภาพของสังคมอเมริกันในช่วงเวลาก่อนการปะทุของสงครามโลกครั้งที่สองถูกนำกลับมาฉายอีกครั้ง ผ่านชีวิตของผู้คนและเหตุการณ์รายล้อม ตัวละครมากสีสันในเรื่องโลดแล่นดั่งถูกลิขิตบทบาทบนเวที ทว่านี่คือชีวิตจริงของผู้คนที่อยู่ในช่วงเวลานั้น ช่วงเวลาก่อนที่ไฟแห่งสงครามจะแผ่ลามไปทั่วโลก

Published Date : Oct 22, 2019
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 306 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.