ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์ของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ไม่ว่าในทางใดๆ ( “เว็บไซต์ของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์” หรือ “เว็บไซต์”) นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลในเว็บไซต์ของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์นี้ ซึ่งรวมถึงราคาหรือข้อมูลทั้งหลายที่ดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ย่อมได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ สิทธิทั้งหลายในเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิทธิของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ใช้เว็บไซต์รับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดยห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำมาแสดงในรูปแบบเฉพาะและปรากฏในรูปแบบของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และย่อมได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

คำว่าห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ห้องสมุดมารวย, เครื่องหมายของ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และชื่อสินค้าของ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ เหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ย่อมใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เว้นแต่จะกำหนดไว้เพื่อการอื่นโดยเฉพาะ ไฟล์หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีเพียงสิทธิชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเพียงสำเนาหนึ่งชุดเพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงจะรักษาข้อความที่แสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อาจทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในระบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยปราศจากการได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้

 

การใช้บริการ e-library

ผู้ใช้เว็บไซด์ที่ใช้บริการ e-library ในเว็บไซต์นี้ (“ผู้ใช้บริการ”) รับทราบและยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ e-library ตามที่กำหนดดังนี้

1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิเข้าใช้บริการ e-library ในเว็บไซต์นี้ได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อตกลงที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถดาว์นโหลดข้อมูล เนื้อหาในระบบ e-library ในจำนวนรายการและระยะเวลาที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

2. การเข้าใช้บริการ e-library เป็นสิทธิเฉพาะบุคคลและจำกัดเฉพาะตัวผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าสู่ระบบเพื่อกระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง หรือระบบโดยรวม และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

3. ู้ใช้บริการยอมรับว่าเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้ในระบบ e-library (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ภาพถ่าย ตัวอย่าง รูปภาพ คำบรรยาย วิดีโอคลิปและบทความข่าว) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือสิทธิความเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์

4. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อนุญาตให้ส่งต่อหรือเผยแพร่หรือทำเนื้อหาออนไลน์แก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ

5. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะยกเลิกหรือระงับ account ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้ระบบ e-library ไม่ว่าเวลาใดๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

เนื่องด้วยความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการส่งเนื้อหาล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง ( “as is” basis ) ทั้งนี้ โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมิได้ให้การรับรองใดๆ และขอปฏิเสธความรับผิดในเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมด ที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือต่อบุคคลภายนอกในที่นี้ รวมถึงคำรับรองในเรื่องความถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน การไม่กระทำละเมิด ความสามารถในทางการค้า หรือประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือจากการใช้หรือประเพณีหรือทางการค้าหรือโดยผลของกฎหมาย รวมตลอดถึงการไม่รับผิดชอบในผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ถึงแม้ว่าเป็นเพราะการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดในการกระทำละเมิด ตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดต่อผู้ใช้เว็บไซต์และหรือบุคคลภายนอก

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมหรือความประมาทเลินเล่อในการได้มา การรวบรวม การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงานหรือการส่งเนื้อหาใดๆ

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือนอกเหนือจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ เช่นความเสียหายทางตรง หรือความเสียหายทางอ้อม เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้ <

 

นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ใดในเว็บไซต์ของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และยินดีรับทราบที่อยู่ของเว็บไซต์หากผู้ใช้เว็บไซต์ประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ การเชื่อมโยงนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

* การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” หรือ www.maruey.com

* การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง http://www.maruey.com

* การปรากฏ ตำแหน่งหรือลักษณะใดๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ค่าความนิยมของชื่อ

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเครื่องหมายการค้าของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดน้อยลง

* การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใดๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความสับสนให้เข้าใจว่าองค์กรนั้น มีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือได้รับการสนับสนุนจากห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

* การเชื่อมโยงของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องแสดงหน้าจอเต็มของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้

* การเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าทางห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนเว็บไซต์นี้หรือมีความร่วมมือใดๆ ระหว่างห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ใช้เว็บไซต์

* ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

* ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือมิได้เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้