หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง

จิตติมา ยอดปราง
20 Sep 2021 143 - นาที

ที่มา : หนังสือ หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง


เขียนโดย :  นิ้วกลม


ภาพประกอบ : https://freepik.com/


======================================


จากความคิด ความเชื่อ ไปจนถึงวัฒนธรรมที่ถูกหล่อหลอมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในบางสิ่งที่เราหลงคล้อยตามว่าเป็น ‘สิ่งดีงาม’ ตามแบบที่ถูกปลูกฝังมา แต่หารู้ไม่ว่า สิ่งดีงามที่คนหมู่มากมองว่าดี อาจเป็น ‘ความเลวร้าย’ ในชีวิตของใครหลายคน หนังสือเรื่อง “หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง”  ถ่ายทอดเนื้อหาสะท้อนสังคมจากอดีตถึงปัจจุบันเพื่อให้เห็นถึง ‘ความแตกต่าง’ และ ‘การยอมรับ’ ในความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมเหล่านั้น


ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางความคิด ที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างจากเรื่องราวต่างๆ อย่างเช่นเรื่องของศาสนาที่แตกต่าง ผู้มีอิทธิพลคือคนกลุ่มใหญ่ที่มีความคิด ความเชื่อเหมือนกัน ส่วนคนที่มีความคิด ความเชื่อที่แตกต่างออกไป คนเหล่านั้นกลายเป็นคนกลุ่มน้อยที่ถูกรังเกียจ ถูกทำร้าย หรือแม้กระทั่งไล่ล่าฆ่าฟัน เพราะไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ แม้กระทั่งเด็กเล็กๆ ที่ยังไม่รู้จักศาสนา ก็เป็นผู้ถูกกระทำจากผู้มีอิทธิพลกลุ่มใหญ่นั้นด้วย เพราะอิทธิพลของวัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ถูกปลูกฝังมาว่าต้องเป็นอย่างนั้น จึงก่อให้เกิดสงครามศีลธรรม ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม แต่เป็นความถูกต้องดีงามเพียงบนพื้นฐานความคิดของตนเอง หาได้มีการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นไม่


หนังสือเล่มนี้ ได้บอกถึงเรื่องราวที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม มุมมองความคิดที่แปรเปลี่ยน เพื่อให้ผู้อ่านลองมองย้อนกลับไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งทางการเมือง การเหยียดเพศ เหยียดสีผิว ค่านิยมต่างๆ ตลอดจนสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะอะไร ความดีงามที่แตกต่าง ความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เพื่อให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างนั้นๆ เพื่อลดความรุนแรงทางความคิด และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่เราอาจจะมองข้าม หรือยอมรับในสิ่งนั้นไปแล้ว สิ่งที่สังคมอนุญาตให้เกิดขึ้น ผู้คนในสังคมนั้นคือ ‘ผู้กระทำ’ ทั้งสิ้น กระนั้นแล้วเราจะยอมรับความแตกต่างนั้นได้ ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจในความแตกต่างนั้น เมื่อเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆนั้น ก็เกิดการยอมรับ และช่วยลดการขัดแย้งทางความคิด ลดความรุนแรง เป็นสังคมที่สวยงามท่ามกลางความหลากหลายของความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม


หากเราย้อนกลับไปคิดหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งที่เกิดกับตัวเราเองและที่เกิดขึ้นกับสังคมนั้นมาจากไหน หนังสือเล่มนี้พยายามหาคำตอบของคำถามร่วมสมัยเหล่านั้น จากตอนต่างๆ ภายในเล่มที่น่าสนใจ เช่น ใช้หูเพื่อเปิดหรือปิดโลก เหตุผลที่สังคมต้องหลากหลาย ซ้ายกำลังมา นางงามของใคร โลกคนแก่ ดราม่าจักรยานบอกอะไรเรา ไม่ควรมีใครตายบนทางม้าลายอีกแล้ว ความย้อนแย้งของ Slow Life มนุษย์ป้า เป็นต้น ห้องสมุดมารวยอยากชวนทุกคนมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกัน หากสนใจสามารถอ่านต่อได้ที่ห้องสมุดมารวยในหนังสือ “หากความเข้าใจยังมีอยู่จริง” เขียนโดย คุณนิ้วกลม