SET Fin Lab บริการใหม่ของห้องสมุดมารวย

รพีพร วิศวไพบูลย์
05 Aug 2022 12283 6 นาที

Highlight


โครงการ SET Fin Lab เป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมไปสู่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย โดยการดำเนินโครงการผ่าน Bloomberg for Education ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ดังนี้


1. สนับสนุนการใช้เครื่องมือด้านข้อมูลและวิเคราะห์ Bloomberg Terminal โดยจัดให้มีการแนะนำเป็นประจำทุกเดือนในพื้นที่โครงการนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือจากวิทยากรของ Bloomberg สามารถสอบถามและขอคำแนะนำวิธีการใช้งาน รวมทั้งจะได้รับข้อมูลพัฒนาการสำคัญๆ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของอุตสาหกรรมการเงินจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพตลาดทุนอีกด้วย


2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง Bloomberg Terminal มีหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดทุนและหลักสูตรการวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล ซึ่งนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าเรียนได้ผ่าน e-Learning ภายในพื้นที่ SET Fin Lab เมื่อเรียนรู้ครบตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Bloomberg เพื่อเก็บเป็นประวัติส่วนตัวในการนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพด้านตลาดทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา


3. จัดโปรแกรมการเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยจะได้เริ่มต้นจากพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY เพื่อฝึกปฏิบัติวางแผนการเงิน จัดพอร์ตการลงทุนและทดลองซื้อขายหุ้นเสมือนจริงด้วยตนเองแบบ Interactive หลังจากนั้น นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยจะเข้าสู่ห้องสมุดมารวยและพื้นที่ SET Fin Lab เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้วยการใช้เครื่องมือทางการเงินระดับโลก Bloomberg Terminal ในการหาข้อมูลและวิเคราะห์หุ้นในเชิงลึก 


4. เปิดพื้นที่ให้ใช้หาข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาและพัฒนางานวิจัย โดยนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าใช้งานเครื่องมือทางการเงิน Bloomberg Terminal ในการเข้าถึงข้อมูลเดียวกับที่มืออาชีพใช้ในการทำงานด้านตลาดทุน เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งผสานข้อมูลเชิงลึกกับองค์ความรู้และแนวคิดของตนเอง


5. สนับสนุนเครื่องมือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมประยุกต์ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ในโครงการ SET Fin Lab เข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมได้


ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน “SET Fin Lab” เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00-19:00 น.  ณ ห้องสมุดมารวย ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองเวลาเพื่อเข้าใช้งานได้  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] |  โทร 02 009 9777

  คลิปสอนการใช้งานเบื้องต้น

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.