Maruey Book Talk "สร้างคอนเทนต์ มัดใจลูกค้า How to Do Content Marketing Right"

"คอนเทนต์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ขายของได้ตรงกลุ่มมากขึ้น" ในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารการตลาดที่เน้นในเรื่องของคอนเทนต์ถือเป็นสิ่งสำคัญ การทำคอนเทนต์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย สื่อสารได้ตรงใจก็ยิ่งทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น แล้วต้องทำอย่างไรละ.. ร่วมเรียนรู้เคล็ดลับของศาสตร์การทำคอนเทนต์เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย จากประสบการณ์ของนักการตลาดด้าน Content Marketing ที่จะถ่ายทอดทุกสิ่งให้คุณได้รู้ ในกิจกรรม Maruey Book Talk "สร้างคอนเทนต์ มัดใจลูกค้า How to Do Content Marketing Right" พบกับคุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ที่ปรึกษาด้านการตลาดติจิทัล ผู้คร่ำหวอดในวงการกว่า 8 ปี และเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.