Maruey Book Talk "Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่ม"

เรียนรู้เทคนิคการวางแผนการเงินแบบรอบด้านที่ถูกสรุปให้อยู่ในหนังสือ 1 เล่มแบบเข้าใจง่าย ในกิจกรรม Maruey Book Talk "Money Summary สรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายใน 1 เล่ม" พบกับคุณวิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ (เซนเซ แป๊ะ) นักเขียน ผู้ก่อตั้งเพจ “สรุปให้”

Related Book