Maruey Book Talk หนังสือ "The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21"

โลกในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากเราอยากตามโลกให้ทัน สิ่งที่จำเป็นอย่างมาก นั่นคือ การพยายามพัฒนาฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มาร่วมค้นหาทักษะสำคัญที่จะพาเราพัฒนาตัวเองไปได้ไกลที่สุด กับกิจกรรม Maruey Book Talk หนังสือเล่มใหม่ "The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21" พบกับ ศ. ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนหนังสือ