ตัวเลขมหัศจรรย์สำหรับนักลงทุน = Mag1c numb8ers for stock investors / ปีเตอร์ เทมเปิล เขียน ; สิปปกร ขาวสอาด เรียบเรียง

Author : เทมเปิล, ปีเตอร์
Rating :
ตัวเลขมหัศจรรย์สำหรับนักลงทุน = Mag1c numb8ers for...

วิธีการคำนวณ 25 อัตราส่วนที่สำคัญ เพื่อการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ การประเมินมูลค่า เช่น ราคาหุ้นต่อค่าใช้จ่ายในงานวิจัยที่สอดคล้องกับอัตราส่วนยอดขาย กำไร และทุนต่อหุ้น การประเมินการเติบโตของกำไร งบกำไรขาดทุน เช่น ยอดขาย กำไร และส่วนทุนต่อหุ้น ยอดขายและกำไรต่อพนักงาน อัตรากำไร งบกระแสเงินสด เช่นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกระแสเงินสดอิสระ กระแสเงินสดที่ปรับลดแล้ว งบดุล เช่น อัตราส่วนหมุนเวียนและอัตราส่วนทดสอบสภาพคล่อง อัตราก่อหนี้ อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนระยะยาว

Publisher : 256 หน้า : ภาพประกอบ : 21 ซม.
Publish Year : 21
Page : กรุงเทพฯ
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086961 IK00003 Available 0 Please Login
1040001648 IK00003 Available 0 Please Login

Related Book