รู้บัญชีมีประโยชน์ / ภาพร เอกอรรถพร

Author : ภาพร เอกอรรถพร
Rating :
รู้บัญชีมีประโยชน์ / ภาพร เอกอรรถพร...

ให้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและการจัดทำงบการเงิน เช่น วิธีอ่านรายงานผู้สอบบัญชี งบกระแสเงินสด การด้อยค่าของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืม หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินรวมและแม่บทการบัญชี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรบัญชี

Publisher : กรุงเทพฯ : สถาบันภาภัทร
Publish Year : 2545
Page : 207 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010068554 BA00011 CheckOut Aug 16, 2022 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.