การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ Analysis of Derivatives (DR 2) / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
Rating :
การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ Analysis of Derivatives...

หนังสือเล่มนี้อธิลายให้เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทางการเงินที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์และนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดอาบิทราจ หรือ กฎแห่งราคาเดียว รวมถึงข้อสมมติฐานและข้อจำกัดของการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวต่อจากนั้น เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการประเมินราคาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทสัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน โดยอธิบายถึงวิธีการประเมินราคาตราสารอนุพันธ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งกลยุทธ์การซื้อขาย และสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง กระบวนการในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

Publisher : กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2549
Page : 197 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010085066 PL00008 Available 0 Please Login
1010089230 PL00008 Available 0 Please Login
1040005533 PL00008 Available 0 Please Login
1010086845 PL00008 Available 0 Please Login
1040003795 PL00008 Available 0 Please Login
1010089231 PL00008 Available 0 Please Login
1040013829 PL00008 Available 0 Please Login
1010089233 PL00008 Available 0 Please Login
1040003866 PL00008 Available 0 Please Login
1010084930 PL00008 Long Overdue 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.