หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

Author : วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
Rating :
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน...

เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ บัญชีรายได้ประชาชาติ การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ทฤษฎีว่าด้วยรายจ่ายการบริโภคมวลรวม ทฤษฎีว่าด้วยรายจ่ายการลงทุนมวลรวม แบบจำลองเส้น IS-LM, แบบจำลองเส้น AD-AS เงินเฟ้อ การเงินการธนาคาร การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนเรื่องของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย จากเศรษฐกิจฟองสบู่ถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

Publisher : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publish Year : 2555
Category : Economics
Page : 12, 291 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010200726 CD 004 Available 0 Please Login
1010200725 CD 004 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.