เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี / ยรรยง ธรรมธัชอารี

Author : ยรรยง ธรรมธัชอารี
Rating :
เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี / ยรรยง ธรรมธัชอารี...

นำเสนอเกร็ดความรู้ด้านบัญชีและการบริหารธุรกิจ และครอบคลุมความหมายของคำศัพท์และรายการบัญชี จากมุมมองทางบัญชีและการบริหารธุกิจ การเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม การปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลและการวางแผนธุรกิจ การควบคุมภายในและธรรมาภิบาล ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เคล็ดลับการบริหารความเสี่ยง และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น แนวความคิดใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร เป็นต้น

Publisher : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Publish Year : 2550
Category : Reference
Page : 448 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010067014 RF00022 Available 0 Please Login
1010051268 RF00022 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.