การเดินทางแห่งชีวิต 30 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Author : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Rating :
การเดินทางแห่งชีวิต 30 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ...

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่การจัดตั้ง, โครงสร้าง, กรรมการผู้จัดการ, ลำดับเหตุการณ์สำคัญในยุคต่างๆ, ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์, ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, สถิติที่สำคัญ, บทบาทและหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของตลาดทุนในการประสานองค์ความรู้ นอกจากนี้ยังมีวาทะของบุคคลสำคัญและรายนามคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Publisher : กรุงเทพฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2548
Category : About the SET
Page : 231 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010069528 AS00001 Available 0 Please Login
1010069529 AS00001 Available 0 Please Login
1010084851 AS00001 CheckOut Jan 03, 2024 0 Please Login
1010069603 AS00001 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.