การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น = Fundamental of risk management and derivatives / กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

Author : กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
Rating :
การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น = Fu...
Publisher : กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า
Publish Year : 2552
Page : 180 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010069601 IK00002 Available 0 Please Login
1010075447 IK00002 Long Overdue 0 Please Login
1010083280 IK00002 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.