แม่สอนลูกรวย = Rich mom & poor dad / ปัญญา เปรมปรีดิ์

Author : ปัญญา เปรมปรีดิ์
Rating :
แม่สอนลูกรวย = Rich mom & poor dad / ปัญญา เปรมปรี...

เป็นผลงานที่ชวนให้ย้อนคิด และยอมรับถึง คุณค่าของเงิน อัตราเงินเฟ้อ คุณประโยชน์ของการออม และการลงทุนอย่างมีแระสิทธิผล เพื่อการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่ายุคสมัยใด ทั้งยังมีโปรแกรมการจัดการค่าจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับครรอบครัวแบบง่ายๆ ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์และประเมมินสภาพคล่องทางการเงินภายในครอบครัว ในรุปแบบของการบันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย อย่างเป็นระบบตามหลักการออมเงินที่ถุกวิธี พร้อมแนะนำใหนการบริหารเงินอมด้วยการลงทุนที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้การออมเงินของท่านเกิดประโยชน์สูงสุด

Publisher : กรุงเทพฯ : วัม ซิสเท็ม
Publish Year : 2549
Page : 1 แผ่น
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010043967 CD 006 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.