26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี. อี.โอ / นวพร เรืองสกุล

Author : นวพร เรืองสกุล
Rating :
26 ศตวรรษ พระพุทธเจ้าสุดยอด ซี. อี.โอ / นวพร เรือง...

หนังสิอได้กล่าวถึง พระพุทธศาสนา ฐานะเสมือนแห่งหนึ่งที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารท่านแรก คำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4 เป็นภาพรวมที่ประกอบด้วยโลกทัศน์ เป้านิพพาน และวิธีการปฏิบัติ ได้แก่ มรรคมีองค์ 8 เป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสุดท้ายของทุกชีวิตที่ต้องการพ้นไปจาก ทุกข์ในวัฏสงสาร ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการสร้างวิสัยทัศน์ พันกิจ และวิธีดำเนินกิจการของบริษัทพร้องตัวอย่างจากวงการธุรกิจในสมันปัจจุบัน

Publisher : กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์
Publish Year : 2549
Page : 186 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086303 SP00008 Available 0 Please Login
1010086304 SP00008 Available 0 Please Login
1010086306 SP00008 Available 0 Please Login
1010086307 SP00008 Available 0 Please Login
1010086308 SP00008 Available 0 Please Login
1010086309 SP00008 Available 0 Please Login
1010086310 SP00008 Available 0 Please Login
1010086311 SP00008 Available 0 Please Login
1010086312 SP00008 Available 0 Please Login
1010086305 SP00008 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.