เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย / พรายพล คุ้มทรัพย์

Author : พรายพล คุ้มทรัพย์
Rating :
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย /...

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราเพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศระดับปริญญาตรีของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาของตำราประกอบด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ ทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ ระบบการเงินของโลก ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย และปัญหาการเงินระหว่างประเทศของไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ โดยรวมถึงปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ. 2540 ด้วย ในด้านทฤษฎีนั้น นอกจากจะใช้กรอบการวิเคราะห์แบบเคนส์มันเดลล์-เฟลมมิงแล้ว ตำรานี้ยังครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์ที่อาศัยแนวคิดทางการเงิน (Monetary approach)และแนวคิดทางตลาดสินทรัพย์(asset approach)อีกด้วย

Publisher : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publish Year : 2551
Category : Economics
Page : 256 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010078290 EC00052 Available 0 Please Login
1010075374 EC00052 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.