ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ = Information Technology risk and controls / แปลโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Author : Global Technology Audit Guide (GTAG)
Rating :
ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ = Info...
Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2555
Page : 88 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086600 SP00015 Available 0 Please Login
1010086601 SP00015 Available 0 Please Login
1010086602 SP00015 Available 0 Please Login
1010086603 SP00015 Available 0 Please Login
1010086604 SP00015 Available 0 Please Login
1010086605 SP00015 Available 0 Please Login
1010086606 SP00015 Available 0 Please Login
1010086607 SP00015 Available 0 Please Login
1010086608 SP00015 Available 0 Please Login
1010086657 SP00015 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.