การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร ทฤษฎีใหม่ในการบริหารเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน.: ธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม จริยธรรม มนุษยธรรม คุณธรรม ยุติธรรม / วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล (ปิยวจโน)

Author : วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
Rating :
การบริหารคุณค่าทั่วทั้งองค์กร ทฤษฎีใหม่ในการบริหาร...

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง "ธรรมวิถีแห่งทีวีเอ็ม จริยธรรม มนุษยธรรม คุณธรรม ยุติธรรม" อันเป็น "วิถีทางแห่งการปฏิบัติ ที่จะนำพาองค์กรธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ อันยั่งยืนและคงทน" และในท้ายบทของแต่ละบท ยังมีแบบฝึกหัดให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบตนเองว่า เข้าใจประเด็นสำคัญในแต่ละบทได้ลึกซึ้งเพียงไร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมจริงในบริษัทของตนเองได้หรือไม่

Publisher : กรุงเทพฯ : ทีคิวเอ็มเบสท์
Publish Year : 2550
Category : Social Enterprise
Page : 204 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010085627 SD00003 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.