พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ : บันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 2 / กฤษฎา เสกตระกูล

Author : กฤษฎา เสกตระกูล, ดร
Rating :
พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ : บันไดสู่ความมั่งคั่ง เล...

กล่าวถึงการบริหารธุรกิจ SMEs อย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ตลาดและลูกค้า กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด การจัดหาและพัฒนาพนักงาน การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ ความรู้เบื้องต้นทางบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2548
Page : 375 หน้า,
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086442 SP00004 Available 0 Please Login
1010086443 SP00004 Available 0 Please Login
1010086444 SP00004 Available 0 Please Login
1010086445 SP00004 Available 0 Please Login
1010086446 SP00004 Available 0 Please Login
1010086447 SP00004 Available 0 Please Login
1010086448 SP00004 Available 0 Please Login
1010086449 SP00004 Available 0 Please Login
1010086625 SP00004 Available 0 Please Login
1010086627 SP00004 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.