กลยุทธ์...การควบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ : กรณีศึกษา / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

Author : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
Rating :
กลยุทธ์...การควบรวมกิจการอย่างมืออาชีพ : กรณีศึกษา...

กล่าวถึงกรณีศึกษาการควบรวมกิจการที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาพรวมการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ วิธีการและรูปแบบของการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถารณ์ของธุรกิจของตน โดยยึดหลักจริยธรรม เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ให้ได้รับการอมรับจากสังคมทั่วไป

Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2557
Page : 300 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010082150 SP00011 2 Available 0 Please Login
1010082151 SP00011 2 Long Overdue 0 Please Login
1010082152 SP00011 2 On Closed Stack 0 Please Login
1010082154 SP00011 2 On Closed Stack 0 Please Login
1010082155 SP00011 2 On Closed Stack 0 Please Login
1010082156 SP00011 2 Available 0 Please Login
1010082157 SP00011 2 Available 0 Please Login
1010082159 SP00011 2 On Closed Stack 0 Please Login
1010082160 SP00011 2 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.