ประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2554 = Key statistics of Thailand 2011 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Author : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Rating :
ประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2554 = Key statis...

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีพันธกิจที่จะต้องให้บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน ดังนั้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงจัดทำหนังสือประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

Publisher : กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Publish Year : 2554
Category : Economics
Page : 210 หน้า : \9กราฟ, ตาราง
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010079235 EC00115 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.