กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ : แนวทางการปฏิบัติ = Enterprise risk management - Integrated framework application techniques / สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Author : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
Rating :
กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณา...
Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2551
Page : 176 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086283 SP00007 Available 0 Please Login
1010086285 SP00007 Available 0 Please Login
1010086286 SP00007 Available 0 Please Login
1010086287 SP00007 Available 0 Please Login
1010086288 SP00007 Available 0 Please Login
1010086289 SP00007 Available 0 Please Login
1010086290 SP00007 Available 0 Please Login
1010086291 SP00007 Available 0 Please Login
1010086292 SP00007 Available 0 Please Login
1010086294 SP00007 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.