กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ : บทสรุปสำหรับผู้บริหารกรอบโครงสร้าง = Enterprise Risk management - Integrated Framework Executive Summary & Framework / สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Author : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
Rating :
กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณา...
Publisher : กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2551
Page : 216 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010086740 SP00007 Available 0 Please Login
1010086739 SP00007 Available 0 Please Login
1010086738 SP00007 Available 0 Please Login
1010086737 SP00007 Available 0 Please Login
1010086736 SP00007 Available 0 Please Login
1010086735 SP00007 Available 0 Please Login
1040001156 SP00007 Available 0 Please Login
1010086733 SP00007 Available 0 Please Login
1010086732 SP00007 Available 0 Please Login
1010086731 SP00007 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.