ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน / อนันตชัย ยูรประถม และคณะ

Author : อนันตชัย ยูรประถม
Rating :
ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน / อนันตชัย ยูรประถม...

ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการรวบรวมความหมาย แนวคิด และการเชื่อมโยงแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การปฏบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย เพื่อมุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฏี แนวคิด และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

Publisher : กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publish Year : 2557
Category : Social Enterprise
Page : 114 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1010084978 SD00044 Available 0 Please Login
1010084979 SD00044 Available 0 Please Login
1010084980 SD00044 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.