เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน 2 = Standard written english 2 / นารีรัตน์ บุญช่วย, ผศ

Author : นารีรัตน์ บุญช่วย, ผศ
Rating :
เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน 2 = Standard written eng...

หนังสือ "Standard Written English : เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน 2" เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือที่สร้างแบบทดสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้องแม่นยำ และนำมาใช้ได้จริงดั่งเจ้าของภาษา เพราะการเขียน เป็นทักษะที่ต้องใช้ขีดความสามารถสูง โดยเฉพาะการเขียนภาษาที่สอง อาทิ ภาษาอังกฤษ ที่มีทั้งไวยากรณ์ และหลักการอันเคร่งครัดเพื่อการทดสอบมาตรฐานการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการทำงานในปัจจุบัน การเขียนภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่ต้องให้ความสำคัญและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ให้เกิดความเชี่ยวชาญจนใช้ได้ถูกต้องตามหลักภาษา ภายในเล่มประกอบด้วยบทฝึก 10 บท แต่ละบทมีคำถาม 20 ข้อ พร้อมคำเฉลยและคำอธิบายโดยละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อพร้อมฝึกฝนทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น

Publisher : กรุงเทพฯ : แสงดาว
Publish Year : 2558
Category : Language Corner
Page : 352 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040000109 LA00117 2 Available 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.