การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 100 / กำชัย จงจักรพันธ์

Author : กำชัย จงจักรพันธ์
Rating :
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 10...

หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความกระจ่างในประเด็นเรื่องแนวคิด หรือหลักการสำคัญของ "การขัดกันแห่งผลประโยชน์" อย่างเป็นระบบใน 4 ประเด็น คือ 1. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest มีความหมายว่าอย่างไร? 2. มีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไร 3. conflict of Interest เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร และ 4. ที่กล่าวเสมอๆว่าเรื่องนั้น เรื่องนี้ เป็น conflict of Interest แท้จริงแล้วใช่หรือไม่ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

Publisher : กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์
Publish Year : 2558
Category : About the SET
Page : 300 หน้า
Barcode Call No. Volume Status Due Date Total Queue
1040002352 KPT2275.A9 .ก563 2558 In Process 0 Please Login
1040002353 KPT2275.A9 .ก563 2558 In Process 0 Please Login
1040002354 KPT2275.A9 .ก563 2558 In Process 0 Please Login
1040002351 KPT2275.A9 .ก563 2558 In Process 0 Please Login
1040003011 KPT2275.A9 .ก563 2558 In Process 0 Please Login
1040002356 KPT2275.A9 .ก563 2558 In Process 0 Please Login
1040003012 KPT2275.A9 .ก563 2558 In Process 0 Please Login

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.